የፖሊሲ፣ ፕሮግራም እና ግንኙነቶች ልቀት ዳይሬክቶሬት

የፖሊሲ ፕሮግራምና ግንኙነቶች ልቀት ዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት

የዘርፉንእናየሚኒስቴርመስሪያቤቶችንስትራቴጂዎች፣ፖሊሲዎችእናየውጤትነጥቦችንበመለየትእናበመተግብርየስትራቴጂካዊቅንጅትእናየሥራአፈፃፀምየበላይነትእንዲሰፋፋማድረግ፣ እንዲሁምየተሻሉልምዶችንየሚያካትቱእናሚኒስቴሩየስትራቴጂካዊእሳቤዎችንእንዲያሟላየሚያስችሉዘላቂእናሊተግብሩየሚችሉፕሮግራሞችንእናመፍትሄዎችንመቅረፅ፡፡የሞዴልፖሊሲ፣ፕሮግራም፣የግንኙነትማዕከል፣ትንታኔዎችን፣ምርምሮችንየሊድረሺፕልምምዶችየሚያሟላ፣እናየአመራርእናየርእሰጉዳይእውቀትንየሚሰጥ፣እናተግባር-ተኮር (መረጃ፣ግንኙነት፣አቅም መገንባት፣ወዘተ) ስትራቴጂዎችንእናእቅዶችንመምራትእናመስተባበርእንዲሁምተገቢእናተስማሚስትራቴጂዎችን፣ፖሊሲዎችንለመገንባትእናለመተግበርየባለሞያቡድኖችንለመመስረት፣ከዘርፎችጋርበመተባበርእናበማስተባበርላይየተመሰረትመመሪያዎችን፣አቅጣጫዎችንማውጣት፣እናእቅዶችንበሁሉምዋናተግባሮችአስትባበሮመነድፍናማስፈጸም፡፡     

የፖሊሲፕሮግራምእናግንኙነቶችዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱየፖሊሲ፣ፕሮግራሞችእናግንኙነቶች ጄኔራል ዳይሬክተርሆኖየሚከተሉትተግባራትናኃላፊነትአለው፡-

 • የግብርና ስክተርን የተመለከቱ አገር አቅፍ የልማት ስትራቴጂዎችን፣ ፖሊሲዎችን ግቦችና ፕሮግራሞችን ዝግጅትና ትግበራ ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፤
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የተቀናጀ ስትራቴጂ፣ ዕቅድ፣ ፕሮግራሞች ዝግጅትና ትግበራ ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ይከታተላል፤
 • የፖሊሲ ሃሳቦች የሚቀርቡበትን፣ የሚገመገሙበትንና የሚጸድቁበትን ብሎም ተግባራዊ የሚሆኑበትን ስርዓት ያዘጋጃል፣ ይተገብራል፣ ይከታተላል፤
 • የዘርፎች ስትራቴጂዎች፣ ዕቅዶች ፕሮግራሞች ወጥ በሆነ መንገድ የሚዘጋጁበትና የሚተገበሩበትን ስርዓት፣ ማዕቀፍ፣ ደንብና መንገድ ማዘጋጀትና ተግባራዊ እንዲሆንም ተገቢውን ድጋፍና ዕገዛ ለዘርፍ መሪዎች ያደርጋል፤
 • የተቀናጀ የፖሊሲና የስትራቴጂያዊ ትንታኔዎች፣ ሪፖርቶችና መረጃዎችን ዝግጅትና ስርጭት ይመራል፤
 • ፖሊሲ፣ ፕሮግራም እና ስትራቴጂ ንድፍ እና ትግበራ ይመራል፤
 • የዘርፉን እና የሚኒስቴር-አቀፍ ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎች እና የውጤት መመዝገቢያዎችን እድገት እና ትግበራ ይመራል፤
 • ዋና ተግባራት እና ችሎታዎች ፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ስልቶች እና ግንኙነቶች ያቀናጃል፤
 • የዋና ሚኒስቴር ተግባራትን ለማቀድ እና ለማስፈፀም ከዲዛይን እስከ ትግበራ፣ የሚሻሻልበትን ስልት አብጅቶ የጥራት ማዕቀፎችን፣ መሣሪያዎችን፣ ስርዓቶችን እና ሂደቶነችን ይዘረጋል፣ ይመራል፤
 • የተሻሉ ልምዶችን የሚያካትቱ እና ሚኒስቴሩ ስልታዊ እሳቤዎችን እንዲያሟላ የሚያስችሉ ዘላቂ እና ሊነፃፀሩ የሚችሉ መርሃ-ግብሮች እና መፍትሄዎች ያቅዳል፣ ያስፈጽማል፤
 • የባለድርሻ ኣካላት አካሄድ፣ ሥርዓቶችን ማመቻቸትና፣ ደረጃ በመስጠት ግምገማ ያካሄዳል፤
 • ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችን እና ፕሮግራሞችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመተግበር አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብ እና ቴክኒካዊ ሀብቶችን ለማጎልበት ስትራቴጂካዊ አጋርነቶችን ያመቻቻል፣ ያጎለብታል፤
 • የትንታኔዎችን፣ የምርምር መሪ ልምምዶችን የሚያጠቃልል፣ የአመራር እውቀትን የሚያዳብር የሞዴል ፖሊሲ፣ ፕሮግራሞችን፣ ይገነባል፤
 • ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችን እና ተነሳሽነቶችን ለማፍራት፣ ለመከለስ እና ለማቀናጀት ከሴክተሩ ባለሙያዎች ጋር በመተባበረ ወቅታማ አስራሮችና፤ ተግባሮቸን ተቋማዊ ያደርጋል፤
 • የዘርፍ አፈፃፀም እና ቁጥጥር፣ ግምገማ ማድረግ፡፡ የላቁ ወቅታዊ ሪፖርቶችን በወቅቱ ያቀርባል፤
 • ተግባራዊ-ተኮር (መረጃ፣ ግንኙነት፣ አቅም ግንባታ፣ ወዘተ) ስልቶች እና እቅዶችን መምራት እና መስተባበር፡፡ ተገቢ እና ተስማሚ ስልቶችን፣ ፖሊሲዎችን፣ ደንቦችን ለመገንባት እና ለመተግበር ከዘርፎች ጋር በመሆን ማስተባበር፡፡ አቅጣጫዎችን እና እቅዶችን በሁሉም ዋና ዋና ተግባራት ያስፈጽማል፤
 • ለፖሊሲዎች እና ፕሮግራሞች አተገባበር አስፈላጊ ለሆኑ የሰው፣ የገንዘብ እና የቁሳዊ ሀብቶች አጠቃላይ መመሪያ ማውጣትና አመራር ይሰጣል፤
 • ስትራቴጂካዊ ደንበኞችን፣ አጋሮችን እና የተቋሙ ኃላፊነቶችን ለማቀናበር የግንኙነት እና አጋርነት ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ይነድፋል፤
 • ለፖሊሲ አውጪዎች እና ለከፍተኛ አመራሮች ስልታዊ እና የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤዎችን ያስጨብጣል፡፡
 • የሥራ ሂደቶች፣ ፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞች እና ግንኙነቶች ያሻሽላል፡፡
 • በፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞች፣ እና ግንኙነቶች አስተዳደር ላይ ምርጥ ልምዶችን ይነድፋል፣ያስፋፋል፤
 • ስትራቴጂካዊ እና የሥራ አፈፃፀም ዕቅዶችን እና ዓላማዎችን ማዳበር እና መተግበር። የመምሪያውን በጀቶች ይከታተላል፤
 • የሰው ኃይል ፍላጎቶች መለየት እና መስፈርቶቹን ለማሟላት በዕቅድ መሰረት ትግብራን መከታተል፡፡
 • የፖሊሲ፣ ትግበራ እና ግምገማ ይመራል፤
 • ሪፖርቶችን፣ ማጽደቅ ማቅረብና ማሰራጨት
 • ወቅታዊ የሥራ አፈፃፀም ግምገማዎች፣ ስልጠና በመስጠት፣ በማማከር፣ ቀጣይነት ያለው የአፈፃፀም መነጋገሪያ እና ግብረ መልስ በመስጠት ድጋፍ ያደርጋል፤
 • የሠራተኛ የዲሲፕሊን ስጋቶችን ያስወግዳል፤
 • ከዲፓርትመንቱ ጋር በተዛመዱ ውጫዊ ግንኙነቶች መስሪያ ቤቱን ይወክላል፤

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.