የአነስተኛ መስኖ ልማት ዳይሬክቶሬት

የአነስተኛ መስኖ ልማት ዳይሬክቶሬትተግባርና ኃላፊነት

ዳይሬክቶሬቱ ለተፈጥሮ ኃብትና ምግብ ዋስትና ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ተጠሪ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡፡

 • የአነስተኛመስኖልማትንናየአነስተኛመስኖአውታሮችአስተዳደርናውሃአጠቃቀምብቃትለማሳደግናለማጠናከርየሚያግዙአዋጆች፣ሕገ-ደንቦች፣ፖሊሲዎችናመመሪያዎችንማዘጋጀትናማቅረብ፣አዳዲስየፖሊሲማሰፈጸሚያስትራቴጂዎችንማመንጨት፣ሲፈቀዱምከክልሎችጋርበቅንጅትተግባራዊእንዲደረጉማገዝ፣አፈፃፀማቸውንምመከታተል፣
 • የማህበራዊምጣኔናየዘላቂአካባቢያዊልማትንሊያረጋግጡየሚችሉየመስኖውሃመገኛአካላትንናአማራጮችንማጥናትናመረጃዎችንበተጠናከረመልኩማደራጀት፣መመርመርናመተንተንከሚመለከተውአካልጋርበመሆንአፈጻፀማቸውንመከታተልናሪፖርትማድረግ፤
 • በሃገርአቀፍደረጃእየለማያለውንየመስኖመሬትመጠንየመረጃክፍተትተዓማኒበሆነመልኩበዘለቄታዊነትያለውንየመሬትመጠንናየውሃማልማትአቅምጅኦ-ሪፈረንስናሪሞትሴንሲንግተክኖሎጂበመታገዝመረጃንበመያዝናበመተንተንበመስኖበይነመረብየመረጃስርዓትውስጥማደራጀት፤
 • ብቃትያለውየአነስተኛመስኖአውታሮችአስተዳደርናውሃአጠቃቀምሥርዓትለማስፈን¾T>Áe‹K< }eTT> ¾‚¡•KAÍ= ¨<Ö?„‹”“ ¨<Ö?T ¾J’< ›c^a‹” S[Í uTcvcw“ uSkS` ¾‚¡’>¡ ›c^` SS]Á­‹” /T’<ªKA‹”/' u^] êG<ö‹”“ þe}a‹” T²Ò˃“ Tc^Úƒ'
 • የአነስተኛመስኖልማትእንዲስፋፋየፖሊሲናስትራቴጂአቅጣጫዎችንመንደፍ፣ሲፈቀዱምከክልሎችጋርበቅንጅትተግባራዊማድረግናአፈፃፀማቸውንመከታተል፣
 • የአነስተኛመስኖልማትየአውታሮችንቀድመግንባታ (ጥናትናዲዛይን)፣በግንባታወቅትናድህርግንባታየመስኖተቃሚውማህበረሰብሚናድርሻናሃላፊነትንበመለየት፤የመስኖልማትፈንድምንጮችንበመለየትመተግበሪያመመሪያናአሰራርስርዓትመዘርጋት፤
 • ከተቋሙራዕይናተልዕኮበመነሳትየዳይሬክቶሬቱንየሥራዕቅድያዘጋጃል፣ያስተባብራል፣ይመራል፤
 • የተሻሻሉየፖሊሲሀሳቦችንበማመንጨትለበላይኃላፊውያቀርባል፤
 • የዳይሬክቶሬቱንየሥራሂደቶችቅንጅትናትስስርበማጥናትየተጠናከረናተመጋጋቢነትያለዉየሥራግንኙነትእንዲፈጠርሁኔታዎችንያመቻቻል፣ይከታተላል፣ይቆጣጠራል፤
 • በዳይሬከቶሬቱሥርያሉየሥራቡድኖችእናየቡድኑሃላፊዎችንሥራአፈጻጸምይከታተላል፤ይገመግማል፣ክትትልእናድጋፍያደርጋል፣
 • ከሥራዕቅዱበመነሳትለዳይሬክቶሬቱየተመደበዉበጀትበትክክልለታለመለትዓላማመዋሉንይቆጣጠራል፣ይከታተላል፣ያረጋግጣል፤
 • ለዳይሬክቶሬቱሥራእናለሌሎችአገልግሎቶችየሚያስፈልጉግብአቶችንእንዲሟሉያደርጋል፤

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.