የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት

የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬትተግባርናኃላፊነት

የገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምየአሰራርማሻሻያጥናቶችንበማስተባበርናበመምራትከገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምጋርበተያያዘአዳዲስፖሊሲዎች፣አዋጆች፣ደንቦች፣የህግማዕቀፎች፣ስታንዳርዶችናመመሪያዎችንከሚመለከታቸውባለድርሻአካላትጋርበማዘጋጀትመሬትንበዘላቂነትውጤትያለውጥቅምየሚሰጥበትንየአሠራርናስልትከሚመለከታቸውአካላትጋርይነድፋል፡፡የገጠርመሬትይዞታመብትእናመረጃዎችንወቅታዊነትለማረጋገጥየገጠርመሬትይዞታመብትምዝገባእንዲካሄድእናሰርተፊኬትእንዲሰጥበማድረግእናእንዲሁምበመሬቱየመልማትእምቅአቅምላይየተመሠረተአገራዊየተቀናጀየመሬትአጠቃቀምዕቅድእንዲዘጋጅማድረግእናአገራዊየገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምየመረጃስርዓትየሚዘረጋበትናተግባራዊየሚሆንበትንመሰረትበመጣልበአገሪቱፍትሃዊየመሬትአስተዳደርስርዓትበማስፈንናበዕቅድየሚመራዘላቂየመሬትአጠቃምስርዓትበመዘርጋትመሬትንለአገሪቱሁለንተናዊየኢኮኖሚዕድገትምቹሁኔታንይመሰርታል፡፡

የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬትተጠሪነቱለተፈጥሮ ሀብት እና የምግብ ዋስትና ዘርፍሆኖየሚከተሉትተግባራትናኃላፊነትአለው፡-

 • የገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምስራዎችንውጤታማለማድረግየሚያስችሉአዳዲስየፖሊሲሃሳቦች፣የህግማዕቀፎች፣የሥራመመሪያዎች፣ማንዋሎች፣የአሠራርሥርዓቶች፣በጥናትተደግፈውእንዲወጡናእንዲሻሻሉይሠራል፣ሲፀድቅምተግባራዊያደርጋል፣ውጤታማነታቸውንይከታተላል፤
 • የመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምስራዎችንውጤታማየሚያደርጉስትራቴጂዎችንይቀይሳል፤ተግባርላይእንዲውሉያደርጋል፤
 • የመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምስራዎችንለማስፈጸምየሚረዱከፍተኛየፕሮጀክትሃሳቦችንያመነጫል፤ፕሮግራምናፕሮጀክትበማዘጋጀትእናሃብትበማፈላለግየተገኘውንፋይናንስለተፈላጊዉዓላማእንዲዉልያደርጋል፤
 • ከሌሎችመምሪያዎች፣ከመንግስታዊእናመንግስታዊካልሆኑድርጅቶችጋርየተጠናከረየሥራቅንጅትናትስስርእንዲፈጠርሁኔታዎችንያመቻቻል፣ይሠራል፤
 • የገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምአሰራርበተመለከተየአገርውስጥእናየውጭአገርምርጥተሞክሮዎችንእንዲቀሙሩናእንዲስፋፉያደርጋል።
 • በአርብቶአደርአካባቢየመሬትመጠቀምመብትስርዓትለመዘርጋትየሚያስችሉጥናቶችእንዲካሄዱያደርጋል፤የጥናትውጤቱምወደተግባርየሚለወጥበትንመንገድያመቻቻል፡፡
 • የገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምአሰራርንእናየመሬትአጠቃቀምፖሊሲናፕላንዝግጅቱንናአተገባበሩንየሚያግዝለባለሙያዎች፣ባለድርሻአካላትናለማህበረሰቡየግንዛቤማስጨበጫስልጠናእንዲከናወኑያደርጋል፤የማስፈፀሚያአቅምንበማደራጀትተገቢየማብቃትሥራእንዲከናወንያደርጋል፤
 • የመሬትአጠቃቀምማስተርፕላንዝግጅትየሚመራበትንየረጅምጊዜስትራቴጂያዊፍኖተ-ካርታእንዲዘጋጅያደርጋል፤
 • በአገርአቀፍደረጃየመሬትአጠቃቀምመሪፕላንወጥበሆነመልኩለማዘጋጀትየሚረዱመሪመርሆች፣መመሪያዎች፣ስታንዳርዶችናሞዴሎችንእንዲዘጋጁያደርጋል፤
 • በአገርአቀፍደረጃእያንዳንዱማሳመሬትለምንዓላማመዋልእንዳለበትእንዲጠናበማድረግቴክኒካልሪፖርትለመንግስትያቀርባል፤
 • የአገሪቱንየእርሻ፣የደን፣የግጦሽ፣የዉሃአካላት፣መሠረተልማቶች፣የኢንደስትሪፓርክየዉሃአዘል፣ሜጋፕሮጀክቶችእናለሌሎችየግንባታቦታሥርጭትናጠቀሜታእንዲጠናበማድረግ፤ለመሬትአጠቃቀምፕላንዝግጅትግብዓትእንዲሆኑያደርጋል፤
 • የአገሪቱንየመሬትእምቅሀብትደረጃእንዲጠናበማድረግየመሬትእንስሳትንየመሸከምአቅምትንበያሥራእንዲከናወንያደርጋል፤
 • የአገሪቱንየመሬትሀብትበማጥናትኢኮኖሚያዊአዋጭየሆነ፣ማህበራዊተቀባይነትያለውናአሉታዊየአካባቢተፅዕኖየማያስከትልየተቀናጀየመሬትአጠቃቀምማስተርፕላንእንዲዘጋጅያደርጋል፤የትግበራናቁጥጥሩንስራያከናውናል፡፡
 • ከክልልእስከቀበሌየመሬትአጠቃቀምሥርዓትግንባታእንዲዘረጋእናየመሬትአጠቃቀምፕላንዝግጅት፣ትግበራናቁጥጥርሥራዎችንክትትልናድጋፍያደርጋል፤ከክልሎችጋርይሠራል፣ሙያዊእገዛእንዲያገኙያደርጋል፤
 • በአገሪቱበተለያዩየመሬትአጠቃቀምመካከልግጭትናሽሚያሲፈጠርበጥናትየተደገፈየውሳኔሃሳብበማዘጋጀትለውሳኔሰጭአካላትያቀርባል፤
 • በአገሪቱጎጂየመሬትአጠቃቀምላይየቁጥጥርተግባርስለሚከናወንበትሁኔታከሚመለከታቸውአካላትጋርበመሆንስትራቴጂይቀይሳል፣ቁጥጥርእንዲደረግምያደርጋል፤
 • ከሚመለከታቸዉባለድርሻአካላትናየተለያዩተቋማትንበመቀናጀትየአገሪቱንስነ-ምህዳርቀጠናዎችክፍፍልእንዲዘጋጅያደርጋል፤
 • ለየአካባቢውተስማሚየሆኑአዳዲስየጥናትናየምርምርውጤቶችንያካተተየመሬትአጠቃቀምፕላንዝግጅትፓኬጆችንእንዲዘጋጁናእንዲተገበሩያደርጋል፤ወቅታዊየመሬትአጠቃቀምናሽፋንካርታናሰነድእንዲዘጋጅያደርጋል፤
 • የገጠርመሬትይዞታመብትምዝገባሥራንያስተባብራል፣ይመራል፣ይደግፋል፤
 • የገጠርመሬትይዞታምዝገባማረጋገጫሰርተፍኬትአሰጣጥበስታንዳርዱመሠረትመሰጠቱንድጋፍናክትትልእንዲረጋገጥያደርጋል /ያረጋግጣል፡፡
 • የገጠርመሬትይዞታመብት፣ክልከላናኃላፊነትአመዘጋገብህግናሥርዓቱንተከትሎእየተካሄደስለመሆኑበክትትልናድጋፍእንዲረጋገጥያደርጋል/ ያረጋግጣል፤
 • በገጠርመሬትላይየሚነሱክርክሮችየሚቀንሱበትንስልቶችእናአሰራሮችእንዲዘረጉያደርጋል፤
 • የካዳስተርመረጃአሰባሰብ፣አደረጃጀትስርጭትእናየካዳስተርካርታአዘገጃጀትበስታንዳርዱመሠረትመፈፀሙንድጋፍናክትትልእንዲረጋገጥያደርጋል /ያረጋግጣል፡፡
 • ለካዳስተርካርታግብዓትየሚሆንየኦርቶፎቶናየመስመራዊካርታዝግጅትሂደትንያስተባብራልይመራል፤አፈጻጸሙንምይከታተላል፤ያረጋግጣል
 • ከመስክናከተለያዩምንጮችየሚሰበሰቡመረጃዎችንየጂ.አይ. ኤስሶፍትዌርበመጠቀምለህጋዊካደስተርስርዓትጥቅምላይየሚውሉበትንአግባብበአገራዊስታንዳርድመሠረትስለመሆናቸውይከታተላል፤
 • የአየርፎቶግራፍ/የሳተላይትምሥሎችንእስታንዳርድያዘጋጃል፣እንዲሁምየማስነሳትናግዢአፈፃፀሙንሥራይመራልያስተባብራል፤
 • የተለያዩሶፍትዌሮችንበመጠቀምበካዳስትራልቅየሳከመስክናከየተቋሟቱየሚሰበሰቡመረጃዎችበሃገራዊስታንዳርድመሠረትስለመከናወናቸዉይከታተላል፡፡
 • አገራዊየገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምየመረጃስርዓትየሚዘረጋበትናተግባራዊየሚሆንበትንስልትይቀይሳል፤
 • ለመሬትአጠቃቀምፕላንግብዓትየሚሆኑበበሔራዊደረጃየተሰበሰቡየጂኦስፓሻልመረጃዎችበየጊዜውክትትልናግምገማበማድረግተገቢውንመረጃመያዛቸውንናደረጃቸውን (standard) ያረጋግጣል፣
 • የተዘጋጀውንየመሬትአጠቃቀምማሰተርፕላንበአግባቡለማስፈጸምእንዲቻልተገቢየመረጃሥርዓትማደራጀትናለባለድርሻአካላትተደራሽያደርጋል፤
 • የመሬትሀብት፣የመሬትአጠቃቀምፕላኖችን፣የስነ-ምህዳርእናየመሬትአጠቃቀምናሽፋንመረጃዎችንበዳታቤዝእንዲደራጁያደርጋል፣ለተጠቃሚዉበወቅቱእንዲሰራጩያደርጋል፤
 • የመሬትይዞታመረጃዎችናእናሌሎችየምዝገባቅጂዎችንህጋዊለሆነአካልየሚሰጥበትንስርዓትይዘረጋል፤አፈጻጸሙንይከታተላል፤ይቆጣጠራል
 • ለመብትክልከላናኃላፊነቶችየተዘጋጁትአገራዊየገጠርመሬትአስተዳደርመረጃስርዓትበአግባቡየተከናወነባቸውስለመሆኑይከታተላል፣ችግርሲያጋጥምመፍትሄይሰጣል፤
 • ከሚመለከታቸዉተቋማትናየሥራክፍሎችጋርበመተባበርየሥራዎችንአፈጻጸምእናውጤታማነትለመመዘንየሚካሄዱየክትትልእናግምገማሂደቶችንየማስተባበርስራንይሰራል፡፡
 • የገጠርመሬትአስተዳደርናአጠቃቀምዳታቤዞችእንዲመሠረቱያደርጋል፣አጠቃቀማቸውንይከታተላል፣ይገመግማል፣የመረጃዎችቅጂ /backup/ ፋይልበአግባቡናበሚፈለገውደረጃመያዛቸውናመጠበቃቸውንይከታተላል፣
 • ለሴክተሩባለሙያዎች፣በዘርፉለተሰማሩባለሀብቶችናቡድኖችየአቅምግንባታሥልጠና፣ተከታታይየሙያማሻሻያትምህርትናሥልጠናስትራቴጂይቀይሳል፣ሲፈቀድምተግባራዊያደርጋል፣ውጤቱንምይገመግማል፣ግብረመልስይሰጣል::
 • ከበላይአካልየሚሰጡትንተጨማሪሥራዎችያከናውናል፣የዕቅድአፈፃፀምናወቅታዊስራዎችንለበላይአካልሪፖርትያቀርባል፡፡

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.